Regulamin rezerwacji i wynajmu lokali Mieszkania Pomysłów 

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie lokali Mieszkania Pomysłów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Mieszkaniu Pomysłów. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w lokalach Mieszkania Pomysłów.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze OneTable Sp. z o.o. znajdującym się w Warszawie przy Elsterskiej 6/8B (dalej zwaną również „Wynajmującym”) oraz w każdym z lokali Mieszkania Pomysłów.

CZAS WYNAJMU

 1. Każdy z lokali Mieszkania Pomysłów wynajmowany jest na dni warsztatowe.
 2. Dzień warsztatowy trwa od godziny 9.00 do godziny 17.00. Jeżeli Gość nie określi innego czasu wynajęcia lokalu w formularzu rezerwacji, przyjmuje się, że dany lokal został wynajęty na jeden dzień warsztatowy. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w formularzu rezerwacji Gość powinien zgłosić do godziny 13.00 w dnia, w którym upływa termin wynajmu danego lokalu, pracownikowi Wynajmującego. Zgłoszenie nie wiąże Wynajmującego. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadanych miejsc.
 3. Pozostanie w lokalu Mieszkania Pomysłów, pozostawienie rzeczy lub niezwrócenie kluczy do godziny 18.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Mieszkaniu Pomysłów w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kluczy do wynajętego lokalu następuje w danym lokalu.
 2. Gość wynajmujący lokal w Mieszkaniu Pomysłów zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik Wynajmującego ma obowiązek odmówić wydania klucza do lokalu.
 3. Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wydane klucze do lokalu w Mieszkaniu Pomysłów.
 4. W karcie meldunkowej pracownik Wynajmującego wpisuje  imię i nazwisko Gościa, adres zameldowania, numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości. Gość składa własnoręczny podpis pod wpisanymi danym, potwierdzając jednocześnie ich prawdziwość.
 5. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w lokalu Mieszkania Pomysłów jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów  Regulaminu przez Gościa.
 6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w lokalach Mieszkania Pomysłów w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych lokalu w wynajętym przez Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wynajmującego dany lokal Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do wynajętego lokalu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika stanowiącego załączniki do niniejszego Regulaminu.
 7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Wynajmującego lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracowników Wynajmującego lub innych osobach przebywających w lokalach Mieszkania Pomysłów.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji gotówkowej w wysokości 500 zł.
 9. W przypadku nieodwołania rezerwacji lokalu w Mieszkaniu Pomysłów na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do wynajętego lokalu w Mieszkaniu Pomysłów, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 10. W przypadku  rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Wynajmujący nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 11. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji oraz lokalu w Mieszkaniu Pomysłów najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu pod warunkiem dysponowania przez Wynajmującego wolnymi terminami i lokalami.
 12. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 • rezerwacja za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@mieszkaniepomyslow.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mieszkaniepomyslow.pl w zakładce ‚kontakt’. Po sprawdzeniu przez pracownika Wynajmującego dostępności wybranego lokalu Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o możliwości dokonania rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych;
 • rezerwacji telefonicznej można dokonać dzwoniąc do biura Wynajmującego pod numer +48 882-086-609. Po sprawdzeniu przez pracownika biura dostępności miejsc w lokalach Mieszkania Pomysłów Gość zostanie poinformowany o możliwej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przypadku oferty LAST MINUTE za pośrednictwem wiadomości SMS bądź ustnie przez telefon. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.

ZMIANA LOKALU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajdują się lokale Mieszkania Pomysłów lub w samym lokalu Mieszkania Pomysłów, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany lokalu na taki sam lub na lokal o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wynajmujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których Wynajmujący bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w pkt. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócone, przy czym Wynajmujący będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.

PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za pobyt można dokonać:
 • gotówką w biurze Wynajmującego w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy;
 • przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym Wynajmującego w czasie do rozpoczęcia pobytu, Gość jest zobowiązany do przesłania potwierdzenie dokonania przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • za pomocą Systemu PayPal;
 • kartą kredytową za pośrednictwem serwisów internetowych pośredniczących w wynajmie lokali.
 1. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji dokonanej z wyprzedzeniem co najmniej 10-dniowym lub zarezerwowania więcej niż jednego lokalu w Mieszkaniu Pomysłów, Wynajmujący pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 7 dni od daty dokonania rezerwacji.
 2. Na życzenie Gości Wynajmujący wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika Wynajmującego o konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił rachunek.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się w lokalach Mieszkania Pomysłów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w lokalach Mieszkania Pomysłów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia lokalu Mieszkania Pomysłów.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający lokal w Mieszkaniu Pomysłów, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor i/lub rzutnik, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 5. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do lokalu Mieszkania Pomysłów Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 150 PLN.
 6. W Mieszkaniu Pomysłów obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez i/lub naruszania ciszy nocnej. Za zorganizowanie imprezy i/lub naruszenie ciszy nocnej Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 PLN.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w lokalu Mieszkania Pomysłów przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Wynajmującego. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

CISZA NOCNA

 1. W lokalach Mieszkania Pomysłów obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Wynajmującego mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób.

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są osobiście w biurze Wynajmującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Wynajmujący nie akceptuje obecność zwierząt w lokalach Mieszkania Pomysłów. W wyjątkowych okolicznościach zwierzęta mogą przebywać w lokalu po wyrażeniu zgody przez pracownika Wynajmującego oraz za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w lokalu i/lub klatce schodowej a także bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym znajduje się Mieszkanie Pomysłów.
 2. W Mieszkaniu Pomysłów obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Mieszkaniu Pomysłów jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji wynajętego lokalu w wysokości 1.500 złotych.
 3. W Mieszkaniu Pomysłów nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w lokalach Mieszkania Pomysłów grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w lokalach Mieszkania Pomysłów otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
 6. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w lokalach Mieszkania Pomysłów i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Wynajmującego dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Mieszkaniu Pomysłów i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.